tel. 32 238 23 90 :: ul. Nowy Świat 7 lok. 1 :: Gliwice :: ikona facebook prodentin Gliwice

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA PACJENTÓW DOTYCZĄCA GROMADZENIA I PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

NZOZ Prodentin Janina Walczyńska
Gliwice, ul. Nowy Świat 7/1

Informuje, że:

 • 1. Dane osobowe Pacjenta będą gromadzone i przetwarzane zgodnie z:
  • rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE-dlej zwanym „RODO”,
  • ustawą z 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych
  • ustawą z 6 listopada 2008r. o prawach Pacjenta i Rzecznika Praw Pacjenta
  • ustawą z 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
  • rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 9 listopada 2015r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania,
  • przepisami szczególnymi do ustaw i rozporządzeń.
 • 2. Dane osobowe Pacjenta gromadzone i przetwarzane będą w celach związanych z udzielaniem przez Gabinet świadczeń zdrowotnych i usług medycznych na rzecz Pacjenta, prowadzeniem dokumentacji medycznej Pacjenta, wykonywaniem ciążących na Gabinecie obowiązków prawnych.
 • 3. Dane osobowe, w zakresie określonym w pkt 2, przekazywane będą przez Pacjenta osobiście luz przez jego przedstawiciela ustawowego.
 • 4. Informacje dotyczące planowanych wizyt, jak również informacje o działalności Gabinetu mogą być udzielane za pośrednictwem telefonu i poczty elektronicznej.
 • 5. Podanie przez Pacjenta danych osobowych gromadzonych w dokumentacji medycznej jest obowiązkowe. Podanie tych danych jest wymogiem określonym przepisami szczególnymi i jest niezbędne do udzielania świadczeń zdrowotnych.
 • 6. Jeżeli gromadzenie i przetwarzanie danych jest dokonywane celem zapewnienia Pacjentowi opieki medycznej, nie jest konieczne odbieranie od Pacjenta dodatkowej zgody z tego powodu.
 • 7. Pacjent posiada prawo do dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie, w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z zastrzeżeniem jednak zasad gromadzenia i przetwarzania danych w dokumentacji medycznej.
 • 8. Dane Pacjenta mogą być udostępniane z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa, osobom upoważnionym przed administratora danych osobowych, podmiotom zewnętrznym, z którymi ADO zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, wyłącznie w zakresie i formie niezbędnymi do prawidłowej realizacji usług świadczeń medycznych na rzecz Pacjenta, w szczególności:
  • Narodowemu Funduszowi Zdrowia
  • innym podmiotom leczniczym w celu zapewnienia ciągłości leczenia oraz dostępności świadczeń zdrowotnych
  • innym podmiotom przetwarzającym je w ramach usług uzupełniających leczenie podstawowe w tej placówce (pracownie protetyczne)
 • 9. Dane Pacjenta nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu. Nie będą także przekazywane do organizacji międzynarodowej.
 • 10. Dane osobowe Pacjenta będą przechowywane przez okresy, o których mowa w art. 29 ustawy z 6 listopada 2008r. o Prawach Pacjenta oraz przepisach ustaw szczególnych.


Stomatolog Gliwice:

projektowanie stron www